Practice the AP 10th Class Maths Bits with Answers 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు on a regular basis so that you can attempt exams with utmost confidence.

AP Board 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న1.
ఒక స్థూపము యొక్క పొడవు, నీడల నిష్పత్తి 1 : √3 అయిన సూర్యుని ఊర్ధ్వకోణము విలువ ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 1
tan θ = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\)
θ = 30.
సూర్యుని కిరణాల ఊర్థ్వకోణం = 30°

ప్రశ్న2.
20 మీ. పొడవు గల నిచ్చెన 10 మీ. ఎత్తు వద్ద గోడను తాకుచు క్షితిజ సమాంతరంతో నిచ్చెన చేసే కోణమును కనుగొనుము.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 2
sin θ = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}=\frac{10}{20}=\frac{1}{2}\)
θ = 30°

ప్రశ్న3.
x మీ. పొడవు గల నిచ్చెన భూమితో ‘O’ కోణం చేయుచున్నట్లు గోడకు వేయబడింది. ఆ నిచ్చెన పాదం, గోడల మధ్య దూరాన్ని నేరుగా కనుక్కోవడానికి ఈ క్రిందివానిలో ఏ నిష్పత్తిని ఎంచుకుంటారు ?
A) sin θ
B) cos θ
C) tan θ
D) cot θ
జవాబు :
B) cos θ

ప్రశ్న4.
ఒక భవనం యొక్క అడుగుభాగం నుండి ‘d’ మీ. దూరంలో ఉన్న స్థానం నుండి భవనం యొక్క పై భాగంను ‘α’ ఊర్థ్వకోణంను చూస్తే భవనం ఎత్తును కనుగొనే సందర్భంలో ఈ క్రింది త్రికోణమితి నిష్పత్తులలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
A) tan α
B) sin α
C) cos α
D) sec α
జవాబు :
A) tan α

ప్రశ్న5.
సూర్యుని ఊర్ధ్వకోణం 0° నుండి 90° పెరుగుతూ ఉంటే, స్థంభము యొక్క నీడ పొడవు _________
A) మార్పులేదు
B) పెరుగుతుంది
C) తగ్గుతుంది
D) చెప్పలేము
జవాబు :
C) తగ్గుతుంది

AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న6.
12 మీ. ఎత్తు గల టవర్ పైభాగము నుండి నేలపై గల ఒక స్థలము 30°ల నిమ్నకోణాన్ని చేస్తుంది. నిమ్నకోణాన్ని చేసిన స్థానం నుండి టవర్ పై భాగానికి గల దూరం ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 3
sin 30° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}=\frac{12}{\mathrm{AC}}\)
⇒ \(\frac{1}{2}=\frac{12}{\mathrm{AC}}\) ⇒ AC = 24 మీ.
నిమ్నకోణాన్ని చేసిన స్థానం C నుండి టవరుపై భాగం A కు గల దూరం = 24 మీ. .

ప్రశ్న7.
సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు ఊర్ధ్వ కోణము 45° అయినపుడు 12 మీ. ఎత్తు గల చెట్టు ఏర్పరచు నీడ పొడవును కనుగొనుము.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 4
చెట్టు పొడవు = 12 మీ.
నీడ పొడవు AB.
tan 45° = \(\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}=\frac{12}{\mathrm{AB}}\)
1 =\(\frac{12}{\mathrm{AB}}\) ⇒ AB = 12 మీ.
∴ నీడ పొడవు = 12 మీ.

ప్రశ్న8.
క్రింద ఇవ్వబడిన పటం నుండి నిచ్చెన సారమును లెక్కించండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 5
జవాబు :
cos 30° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}=\frac{5}{\mathrm{AC}} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{5}{\mathrm{AC}}\)
నిచ్చెన పొడవు AC = \(\frac{10}{\sqrt{3}}\)మీ.

ప్రశ్న9.
క్రింది పటములో BC ను కనుగొనుము.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 6
జవాబు :
tan 30° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{20}{20}\) = 1
⇒ BC = 7√3 యూనిట్లు .

ప్రశ్న10.
20 మీ. ఎత్తు గల ఒక స్తంభం పై భాగాన్ని, బాస్ పాదం నుండి 20 మీ. దూరములో గల ఒక బాలుడు పరిశీలించినపుడు ఏర్పడు ఊర్ధ్వకోణం కోణము ఎంత?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 7
tan θ = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{20}{20}\) = 1
θ = 45°

ప్రశ్న11.
ఒక స్తంభం నీడ పొడవు, స్తంభం పొడవుతో సమానంగా వుంటే, స్థంభం సూర్యునితో చేయు ఊర్ధ్వకోణం 45° అని చూపుము.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 8
AB స్తంభం ఎత్తు = BC నీడ పొడవు
tan θ = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{h}}{\mathrm{h}}\) = 1
tan θ = 1
∴ θ = 45°

ప్రశ్న12.
20 మీ. పొడవు గల నిచ్చెన భూమితో 2 కోణం చేస్తూ 10మీ. పొడవు గల స్థంభంనకు వేయబడినది. అయిన a విలువ ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 9
sin α = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}=\frac{10}{20}=\frac{1}{2}\)
∴ α = 30°

ప్రశ్న13.
ఒక చెట్టు యొక్క నీడ పొడవు 8 మీ. మరియు అది 45°ల కోణము చేయుచున్న దాని పొడవు
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 10
tan 45° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{AB}}{8}\)
1 = \(\frac{\mathrm{AB}}{8}\)
∴ చెట్టు ఎత్తు AB = 8 మీ.

ప్రశ్న14.
6 మీ. పొడవు గల స్తంభం యొక్క. నీడ 2√3 మీ. అయిన, ‘సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు కోణము ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 11
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 12
tan θ = √3
∴ θ = 60°
∴ సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు కోణము = 60°

ప్రశ్న15.
ఒక టవరు అడుగు భాగం నుండి 100 మీ. దూరంలో కలు బిందువు టవరుపై నుండి 60° నిమ్నకోణాన్ని “స్తున్నది. అయితే ఆ టవరు ఎత్తు ఎంత ?
జవాబు :
∆ABCలో
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 13
tan 60° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{AB}}{100}\)
√3 = \(\frac{\mathrm{AB}}{100}\)
60° = AB = 100√3
∴ టవరు ఎత్తు AB = 100√3 మీ.

ప్రశ్న16.
ఒక టవరు ఎత్తు. 10 మీటర్లు, అది సూర్యునితో 45° కోణము చేయుచున్న దాని నీడ పొడవు ఎంత ?
జవాబు :
నీడ పొడవు = 10 మీ.
(∵ కోణము 45° అయిన టవరు ఎత్తు = వీడ పొడవు)

AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న17.
ఒక టవరు నీడ, దాని పొడవుకు √3 రెట్లు అయిన ఆ టవరు సూర్యునితో ఏర్పరచు కోణము ఎంత ?
జవాబు :
tan θ = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BC}}=\frac{\mathrm{x}}{\sqrt{3} \mathrm{x}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\)
∴ θ = 30°
టవరు సూర్యునితో చేయు కోణము = 30°

ప్రశ్న18.
పటంలో పరిశీలన స్థానము, వస్తువులు గుర్తించబడినవి అయిన నిమ్న కోణము విలువను తెల్పండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 14
జవాబు :
సాధన. నిమ్న కోణం = ∠DCA

ప్రశ్న19.
పటంలో θ విలువ ఎంత?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 15
జవాబు :
tan θ = \(\frac{100}{100 \sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\) ⇒ θ = 30°

ప్రశ్న20.
X మరియు Yఎత్తులు గల రెండు టవర్లు వాటి మధ్య బిందువు నుండి 30° మరియు 60°ల ఊర్ద్వకోడాలను ఏర్పరచిన X :Y విలువ ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 16
AM = MB
∆CBM లో
tan 30° = \(\frac{C B}{B M}=\frac{X}{B M} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{X}{B M}\)
⇒ X = \(\frac{\mathrm{BM}}{\sqrt{3}}\) …………(1)

∆DAM లో
tan 60° = \(\frac{\mathrm{DA}}{\mathrm{AM}}=\frac{\mathrm{Y}}{\mathrm{AM}}\) ⇒ √3 = \(\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{A M}}\)
⇒ Y = √3 AM ………. (2)
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 17

ప్రశ్న21.
నిమ్నకోణాన్ని నిర్వచించండి.
జవాబు :
నిమ్నకోణము : క్షితిజ సమాంతర రేఖకు, దృష్టి రేఖ క్రింద ఉన్నప్పుడు వాని మధ్య ఏర్పడే కోణాన్ని నిమ్న కోణము అంటారు.

ప్రశ్న22.
సూర్యునితో 60° కోణమును ఏర్పరచు, 6 మీ. పొడవు గల స్థూపము యొక్క నీడ పొడవు ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 18
tan60° = \(\frac{\mathrm{CB}}{\mathrm{AB}}=\frac{6}{\mathrm{AB}}\)
= √3 = \(\frac{6}{\mathrm{AB}}\)
నీడ పొడవు AB = \(\frac{6}{\sqrt{3}}\) మీ.

ప్రశ్న23.
12 మీ. ఎత్తు గల ఒక స్థూపము 4√3 మీ. పొడవు గల నీడను ఏర్పరచిన సూర్యునితో అది ఏర్పరచు కోణము విలువ ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 19
θ = 60°
– సూర్యకిరణాలు భూమితో 60° చేయును.

ప్రశ్న24.
ఇచ్చిన పటంలో A అను పరిశీలన .బిందువు నుండి – ‘C’ ను గమనించగా A వద్ద ఏర్పరచు నిమ్న కోణము విలువ ఎంత?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 20
జవాబు :
θ = ∠C, tan C = \(\frac{4}{4 \sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\)
∴ C = θ = 30°
∴ నిమ్న కోణం θ = 30°

ప్రశ్న25.
ఒక వ్యక్తి యొక్క నీడ, అతని పొడవులు. సమానము అయిన సూర్యుని కిరణాలు భూమితో చేయు కోణము ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 21
tan θ = \(\frac{\mathbf{X}}{\mathbf{X}}\) = 1
θ = 45°
∴ సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు కోణము = 45°

ప్రశ్న26.
ఒక టవరు యొక్క నీడ పొడవు, దాని ఎత్తుకు \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) రెట్లు ఉన్న సూర్యకిరణాలు ఆ సమయంలో భూమితో చేయు కోణము ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 22
∴ సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు కోణము మన = θ = 60°.

AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న27.
కింద ఇవ్వబడిన పటంలో, AB = 10 మీ. మరియు AC = 20 మీ. అయిన 6 విలువ ఎంత ?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 23
జవాబు :
sin θ = \(\frac{10}{20}=\frac{1}{2}\)
θ = 30°

ప్రశ్న28.
6 మీటర్ల పొడవు గల స్తంభము 2√3 మీటర్ల పొడవు గల నీడను ఏర్పరచిన, సూర్యుని ఊర్ధ్వ కోణము విలువ ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 24
∴ θ = 60.
∴ సూర్యుని ఊర్ధ్వకోణం = 60

ప్రశ్న29.
క్రింది పటంలో, AB = CD = 10√3 మీ. అయిన BC విలువ ఎంత ?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 25
జవాబు :
∆ABM లో .
tan 30° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{BM}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{10 \sqrt{3}}{\mathrm{BM}}\)
BM = 10√3 × √3 = 30 మీ.

∆DCM లో
tan 60° = \(\frac{\mathrm{CD}}{\mathrm{MC}}=\frac{10 \sqrt{3}}{\mathrm{MC}}\)
√3 = \(\frac{10 \sqrt{3}}{\mathrm{MC}}\) ⇒ MC = 10 మీ.
BC = BM + MC = 30 + 10 = 40 మీ.

ప్రశ్న30.
క్రింది పటంలో, AB = 10√3 మీ. అయిన CD = _________ మీ.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 26
A) 10(√3 + 1)
B) 10√3
C) \(\frac{10}{\sqrt{3}}\)
D) 10(√3 – 1)
జవాబు :
D) 10(√3 – 1)

∆ABDలో BD = BA = 10√3 (∵ AD = 459)
∆ABCE tan 60° = \(\frac{10 \sqrt{3}}{\mathrm{BC}}\) = √3 = \(\frac{10 \sqrt{3}}{\mathrm{BC}}\)
BC = 10
CD = BD – BC = 10√5 – 10
= 100(√3 – 1)మీ.

ప్రశ్న31.
నిమ్నకోణాన్ని సూచించే పటాన్ని గీయండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 27
∠AOB నిమ్నకోణము.

ప్రశ్న32.
ఊర్థ్వకోణాన్ని నిర్వచించండి.
జవాబు :
ఊర్ద్వకోణము : క్షితిజ సమాంతర రేఖకు దృష్టిరేఖ పైన ఉన్నప్పుడు వాని మధ్య ఏర్పడే కోణాన్ని ఊర్థ్వకోణం అంటారు.

ప్రశ్న33.
ఊర్థ్వకోణాన్ని సూచించే పటాన్ని గీయండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 28
∠BOA ఊర్థ్వకోణము.

→ 100 మీ. పొడవు గల దారంతో ఎగురుతున్న ఒక గాలిపటం భూమితో 60° కోణము చేయుచున్నది.
పై సమాచారాన్ని చదివి 34, 35 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

ప్రశ్న34.
పై సమాచారాన్ని చూపు చిత్తుపటాన్ని గీయండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 29
BC = గాలి పటం ఎత్తు
AC = దారం పొడవు = 100 మీ.

ప్రశ్న35.
భూమి నుండి గాలిపటం ఎంత ఎత్తులో కలదు ?
జవాబు :
sin 60° = \(\frac{\mathrm{BC}}{100} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\mathrm{BC}}{100}\)
BC = 100 × \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) = 50√3.
గాలిపటం భూమి నుండి 50√3 మీ. ఎత్తులో కలదు.

ప్రశ్న36.
ఒక టవరు ఎత్తుకు మరియు దాని నీడ పొడవుల నిష్పత్తి √3:1 అయిన సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు కోణము విలువ ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 30
tan θ = \(\frac{\sqrt{3}}{1}\)= √3
θ = 60°
సూర్యకిరణాలు భూమితో చేయు కోణం θ = 60°.

ప్రశ్న37.
ఒక గుడి అడుగు భాగం నుండి 100 మీ. దూరం నుండి గుడి శిఖరంను 30° ఊర్ధ్వకోణంతో చూచిన గుడి ఎత్తు ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 31
tan 30° = \(\frac{\mathrm{AB}}{100}\)
\(\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\mathrm{AB}}{100}\)
గుడి ఎత్తు AB = \(\frac{100}{\sqrt{3}}\) మీ.

ప్రశ్న38.
100√3 మీ. పొడవు గల సెల్ టవరు పైభాగాన్ని 100 మీ. దూరంలో గల ఒక పరిశీలనా స్థానం నుంచి చూచినచో ఊర్ధ్వ కోణమును కనుగొనుము.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 32
tan θ = 100√3
θ = 60°

ప్రశ్న39.
ఒక పర్వత శిఖరంపై నుండి శిఖరానికి ఒకే వైపుగల , రెండు వరుస కిలోమీటర్ల రాళ్ళను 45°, 30° లతో ‘ చూచిన పర్వత శిఖరం ఎత్తు ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 33
∆ABC లో
tan 45° = \(\frac{h}{x}\) ⇒ 1 = \(\frac{h}{x}\) ⇒ h = x …. (1)
∆ABD లో
tan 30° = \(\frac{\mathrm{h}}{\mathrm{x}+1} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\mathrm{h}}{\mathrm{x}+1}\)
⇒ h√3 = x + 1
⇒ h√3 = h + 1 [∵ h = x]
⇒ h(√3 – 1) =1
⇒ h = \(\frac{1}{\sqrt{3}-1}\) కి.మీ.
∴ శిఖరం ఎత్తు = \(\frac{1}{\sqrt{3}-1}\) కి.మీ.

AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న40.
భూమి నుండి 7 కి.మీ. ఎత్తులో ఎగురుతున్న విమానం నుండి, విమానానికి ఒకేవైపు భూమిపై గల రెండు వరుస కిలోమీటరు రాళ్ళు 609, 45° ల నిమ్నకోణం చేస్తున్నాయి. పై సమాచారాన్ని పటంలో చూపండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 34
AB – భూమి నుండి విమానం ఎత్తు
CD – రెండు వరుస కి.మీ., రాళ్ళ మధ్య దూరం = 1 కి.మీ.

ప్రశ్న41.
w మీ. వెడల్పు గల రోడ్డు ఒక వైపునుండి మరొక వైపు 4 మీ. ఎత్తు గల భవనం పై భాగాన్ని 45° ఊర్వకోణంతో చూచిన w, hల మధ్య సంబంధమును తెల్పండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 35
w = h
[∵ tan 45 = \(\frac{h}{w}\) ⇒ 1= \(\frac{h}{w}\) ⇒ h = w]

ప్రశ్న42.
h మీ. ఎత్తు గల పర్వత శిఖరం నుండి పర్వత అంచుల గుండా ప్రవహించే నదికి అవతలవైపు గల ఒక స్థానాన్ని 60° నిమ్మకోణంతో చూశారు. నది వెడల్పు x మీ. అయిన శ్రీ మరియు x ల మధ్య సంబంధమును రాయండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 36
∆ABC లో
tan 60° = \(\frac{h}{w}\)
= √3 = \(\frac{h}{w}\)
∴ h = √3x

ప్రశ్న43.
h మీ. ఎత్తు గల పర్వత శిఖరం నుండి పర్వత అంచుల గుండా ప్రవహించే నదికి అవతలవైపు గల ఒక స్థానాన్ని 60° నిమ్నకోణంతో చూశారు. నది వెడల్పు x మీ. అయిన స్త్రీ మరియు x ల మధ్య సంబంధమును సరియగు పటం ద్వారా చూపండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 37
AB = పర్వత శిఖరము ఎత్తు = h మీ.
BC = నది వెడల్పు = x మీ.

ప్రశ్న44.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 38
పై పటంలోని నిమ్నకోణాన్ని గుర్తునుపయోగించి రాయండి.
జవాబు :
నిమ్నకోణం = ∠AOB

ప్రశ్న45.
క్రింది పటంలో AD = h మీ., BD = BC = y మీ., AC = x మీ., ∠ACB = 45° అయిన x, y మరియు h ను x, y లలో తెల్పండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 39
జవాబు :
tan 45° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}\) ⇒ 1 = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{x}}\) ⇒ AB = x
AD = AB + BD
h = x + y

ప్రశ్న46.
క్రింది పటంలో AD = h మీ., BD = BC = y మీ. AC = x మీ. మరియు ∠ACB = 30° అయిన h ను x లలో రాయండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 40
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 41

ప్రశ్న47.
46వ ప్రశ్నలో ACB = 60° అయిన h ను x లో రాయండి.
జవాబు :
tan 60° = \(\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{AC}}\) = √3= \(\)
AB = √3x ………….. (1)
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 42
అలాగే cos 60° = \(\)
y = 2x …… (2)
h = AB + BD
= √3x + y = √3x + 2x
∴ h= (√3 + 2)x.

ప్రశ్న48.
1 మీ. పొడవు గల నిచ్చెన, 7 మీ. ఎత్తు వద్ద గోడతో 8 కోణం చేయుచున్నది. పై సందర్భాన్ని సూచించు పటాన్ని గీయండి.
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 43
AC నిచ్చెన పొడవు = 1 మీ.,
AB గోడ ఎత్తు = h మీ.

→ క్రింది పటంలోని శంఖువు యొక్క శీర్షకోణము 609, వ్యాసార్ధం r = 7 సెం.మీ. అయితే క్రింది 49, 50 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 44

ప్రశ్న49.
శంఖువు ఏటవాలు ఎత్తు ఎంత ?
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 45
శంఖువు శీర్షకోణం ∠AOB = 60°
∆OMB లో ∠MOB = 30°
MB = r = 7 సెం.మీ.
sin 30° = \(\frac{\mathrm{MB}}{\mathrm{OB}} \Rightarrow \frac{1}{2}=\frac{7}{l}\)
⇒ l = ఏటవాలు ఎత్తు = 14 సెం.మీ.

ప్రశ్న50.
శంఖువు ఎత్తు ఎంత ?
జవాబు :
∆OMB లో
tan 30° = \(\frac{\mathrm{MB}}{\mathrm{OM}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{7}{\mathrm{OM}}\)
⇒ OM = h = 7√3 సెం.మీ.

→ క్రింది పటంలోని నిమ్నకోణాన్ని పరిశీలించి, క్రింది 51-53 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 46

ప్రశ్న51.
దృష్టిరేఖను తెల్పండి.
జవాబు :
దృష్టిరేఖ \(\overrightarrow{\mathrm{OB}}\).

AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న52.
క్షిషితిజ సమాంతరరేఖ ఏది ?
జవాబు :
క్షితిజ సమాంతరరేఖ \(\overrightarrow{\mathrm{OA}}\).

ప్రశ్న53.
పరిశీలనా స్థానం ఏది ?
జవాబు :
పరిశీలనా స్థానం : ‘O’.

ప్రశ్న54.
x మీ. పొడవు గల నిచ్చెనను భూమితో ‘B’ కోణం చేయునట్లు గోడకు వేయబడినది. ఆ నిచ్చెన పాదం మరియు గోడ పాదముల మధ్య దూరాన్ని నేరుగా కనుగొనుటకు నీవు, క్రింది వానిలో ఏ నిష్పత్తిని ఎన్నుకొంటావు ?
A) tan θ
B) sin θ
C) cos θ
D) cot θ
జవాబు :
C) cos θ

ప్రశ్న55.
x మీ. పొడవు గల నిచ్చెనను భూమితో ‘θ’ కోణం చేయునట్లు గోడకు వేయబడినది. నిచ్చెన గోడను తాకిన ఎత్తును నేరుగా కనుగొనుటకు సరైన నిష్పత్తి ఏది ?
జవాబు :
sin θ (లేదా) cosec θ

ప్రశ్న56.
ఒక నిచ్చెన భూమి నుండి X మీ. ఎత్తులో గల కిటికీని భూమితో, ‘θ’ కోణం చేయుచూ తాకుచున్నది. నిచ్చెన పొడవును నేరుగా కనుగొనుటకు నీవు ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరైనదిగా భావిస్తున్నావు ?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 47
A) sin θ
B) cosec θ
C) sec θ
D) A లేదా C
జవాబు :
D) A లేదా C

ప్రశ్న57.
ఒక నిచ్చెన భూమి నుండి X మీ. ఎత్తులో గల కిటికీని భూమితో ‘θ’ చేయుచూ తాకుచున్నది. నిచ్చెన పాదము మరియు గోడ పాదముల మధ్య దూరమును నేరుగా కనుగొనుటకు సరైన త్రికోణమితీయ నిష్పత్తి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 48
A) tan θ మాత్రమే
B) cot θ మాత్రమే
C) sin θ మాత్రమే
D) tan θ, cot θ లలో ఏదైనా
జవాబు :
D) tan θ, cot θ లలో ఏదైనా

ప్రశ్న58.
క్రింది పటంలో AB విమానం ఎత్తు X మీ., A పరిశీలకుని స్థానం, C సముద్రంలోని పడవ స్థానం అయిన, పరిశీలకుని నుండి పడవకు మధ్య గల దూరాన్ని (AC) ని నేరుగా కనుగొనుటకు సరైన త్రికోణమితీయ నిష్పత్తి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 49
A) sin (90 – θ)
B) cos θ
C) A లేదా B
D ) cos (90 – θ)
జవాబు :
C) A లేదా B

ప్రశ్న59.
క్రింది పటంలో AB విమానం ఎత్తు X మీ., A పరిశీలకుని స్థానం; C సముద్రంలోని పడవ స్థానం అయిన, పరిశీలకుని నుండి పడవకు సముద్రంపై గల దూరము (BC) ని కనుగొనుటకు నీవు క్రింది వానిలో దేనిని ఎన్నుకొంటావు ?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 50
A) cos (90 – θ)
B) sin (90 – θ)
C) tan (90 – θ)
D) పైవన్నీ
జవాబు :
A) cos (90 – θ)

ప్రశ్న60.
x మీ. పొడవుగల నిచ్చెన భూమితో “0” కోణాన్ని చేస్తూ ఒక గోడను తాకుచున్నది. ఈ సమాచారాన్ని సూచించుటకు సరైన పటము.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 51
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 52

ప్రశ్న61.
క్రింది వానిలో నిమ్నకోణాన్ని సూచించు పటము
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 53
C) A మరియు B
D) ఏదీకాదు
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 54

AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు

ప్రశ్న62.
100 మీ. ఎత్తుగల టవర్ పై భాగాన్ని కిరణ్ 30° ఊర్వకోణంతో చూశాడు. ఆ తరువాత అదే సరళరేఖ వెంబడి టవర్ వైపునకు 40 మీ. నడచి టవర్ పై భాగాన్ని 60° ఊర్ధ్వకోణంతో చూచినచో పై సమాచారాన్ని సూచించు పటము
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 55
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 56

ప్రశ్న63.
క్రింది వానిలో ఊర్ధ్వకోణాన్ని సూచించు పటము ,
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 57
C) A మరియు B
D) ఏదీకాదు
జవాబు :
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 58

ప్రశ్న64.
క్రింది సంవర్గమాన విలువలకు సమానమవు త్రికోణమితీయ విలువలను జతపరచండి.

i) log2√2 a) cos 90°
ii) log22 b) sin 90°
iii) log21 c) cosec 30°
iv) log24 d) sin 30°

A) i-d, ii – b, iii – a, iv-c
B) i – c, ii – b, iii – a, iv-d
C) i-d, ii – a, iii – b, iv-c
D) i-b, ii -d, iii – a, iv-c
జవాబు :
A) i-d, ii – b, iii – a, iv-c

ప్రశ్న65.
క్రింది పటంలో నిచ్చెన పొడవును నేరుగా కనుగొనుటకు
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 59
i) సరళ tan θ ను,
ii) పూర్ణిమ sin θ ను
iii)సురేష్ cos θ ను,
iv) ఖాదర్ cot θ ను ఎంచుకొన్నారు.
ఎవరి ఎంపిక సరైనదని నీవు భావిస్తున్నావు ?
జవాబు :
iii) సురేష్ ఎంపిక సరైనది.

ప్రశ్న66.
క్రింది పటంలో గోడ ఎత్తు నేరుగా కనుగొనుటకు
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 60
i) కిరణ్ sin θ ను,
ii) సాహీరా, tan θ ను,
iii)యశోద cot θ ను
iv) పద్మా cosec θ ను ఎంచుకొన్నారు.
పై ఎంపికలో ఏ ఇద్దరి ఎంపిక సరైనదని నీవు భావిస్తున్నావు ?
జవాబు :
సాహీరా, యశోదల ఎంపిక సరైనది.

ప్రశ్న67.
100 మీటర్ల పొడవైన ఒక టవర్ యొక్క నీడ పొడవు 100√3 మీటర్లు అయిన ఆ సమయంలో సూర్యునితో చేసే ఊర్ధ్వకోణమెంత ?
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 61
జవాబు :
∆ABC లో
tan θ = \(\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}\) = tan θ = \(\frac{100}{100 \sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\)
θ = 30°

ప్రశ్న68.
క్రింది పటంలో ∠B = 90° అయిన నిమ్నకోణాన్ని తెలపండి.
AP 10th Class Maths Bits 12th Lesson త్రికోణమితి అనువర్తనాలు 62
జవాబు :
∠DAC